دستگاه تولید علوفه هیدروپونیک

رادین‌ صنعت

آمار و مقایسه

۶ آبان ۱۳۹۷
مقایسه‌ی میزان آب‌مصرفی، زمان و زمین موردنیاز برای تولید پانصد کیلوگرم علوفه تازه در دستگاه هیدروپونیک رادین‌صنعت و زمین‌کشاورزی
درصد صرفه‌جویی
کاشت در زمین
کاشت در دستگاه
واحد
حالت‌های مقایسه
۹۹٫۷۵%
۷۱۶۱  متر
۱۷٫۵  متر
مترمربع
زمین مورد نیاز
۹۹٫۹۳%
۵۰۱۷۶۰۰  لیتر
۱۷۵۰  لیتر
لیتر
آب مصرفی
۹۵%
۱۴۰  روز
۷  روز
روز
مدت زمان
نویسنده: