برچسب: تفاوت علوفه هیدروپونیک

آمار و مقایسه

۶ آبان ۱۳۹۷

مقایسه‌ی میزان آب‌مصرفی، زمان و زمین موردنیاز برای تولید پانصد کیلوگرم علوفه تازه در دستگاه هیدروپونیک رادین‌صنعت و زمین‌کشاورزی درصد صرفه‌جویی کاشت در زمین کاشت در دستگاه واحد حالت‌های... Read more